Algemene Voorwaarden Bonbisou

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en bestellingen bij Bonbisou, gevestigd te De Huufkes 46, Nuenen.

2. Bestellingen

2.1 Bestellingen kunnen zowel telefonisch als in de winkel worden geplaatst.

2.2 De klant ontvangt een orderbevestiging na het plaatsen van een bestelling, hetzij telefonisch, hetzij in de winkel. Deze bevestiging dient als bewijs van de overeenkomst.

3. Prijzen en Betaling

3.1 Alle prijzen zijn vermeld in Euro's (€) en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3.2 Betaling dient te geschieden bij het plaatsen van de bestelling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Bonbisou is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van de producten.

4.2 De aansprakelijkheid van Bonbisou is beperkt tot het bedrag dat is betaald voor het desbetreffende product.

5. Privacy

5.1 Bonbisou behandelt persoonlijke gegevens van klanten vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

5.2 Klantgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van bestellingen en het informeren over relevante aanbiedingen, tenzij de klant hier expliciet bezwaar tegen maakt.

6. Toepasselijk recht en Geschillen

6.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen worden in eerste instantie beslecht door middel van overleg. Indien dit niet tot een oplossing leidt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar [Naam Bonbonwinkel] is gevestigd.